Reklamační řád

Úvodní ustanovení

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy
  uzavřené s podnikateli.
 • Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti pro
  prodej zboží prostřednictvím e-shopu bblekarna.cz.

Práva kupujícího z vadného plnění

 • Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 • Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

  • u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo – vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

 • Společnost reklamaci přijme v provozovně Lékárna Na Údolní, viz kontakty.
 • Pro co nejhladší průběh doporučujeme reklamaci podat v té provozovně, ve které bylo reklamované zboží zakoupeno, kde kupující vyplní reklamační protokol a předloží účtenku k zakoupenému zboží, a to příslušnému zaměstnanci lékárny.
 • V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu bblekarna.cz/, doporučuje se zaslat zboží běžným balíkem na adresu lékárny. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím.
 • Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co takovou vadu zjistil. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího a který tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
 • Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.
 • Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.
 • Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.
 • Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 • O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.
 • Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, může se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 • Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 18.11.2021.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si ve formátu PDF můžete stáhnout zde.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz